Zjazd Delegatów AIC 2013

W dniach 14-16 czerwca br. w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym „Vincentinum”, w Krzeszowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (AIC – Polska) pod przewodnictwem pani prezes Ireny Mitury. Podczas spotkania Zarząd Krajowy stowarzyszenia przedstawił sprawozdanie finansowe 
i merytoryczne z działalności za rok 2012. Po dyskusji i odpowiedzi na zadawane pytania Delegaci posiadający mandat do głosowania przyjęli odczytane sprawozdania. Podczas zjazdu wspomniano osobę Kazimierza Mecha – zmarłego niedawno, długoletniego i zasłużonego członka stowarzyszenia, działającego w Witoszynie, a także członka zarządu krajowego.
W drugiej części obrad przedstawiciele jednostek terenowych zdawali relację ze swojej pracy charytatywnej, podejmowanych inicjatywach i odnoszonych sukcesach.
Wielkim ubogaceniem Zjazdu było przybycie Księdza Wizytatora Kryspina Banko, który skierował do zebranych słowo wdzięczności za prowadzoną działalność dobroczynną 
w ramach Rodziny Wincentyńskiej.Z okazji przeżywanego przez księdza moderatora Jubileuszu 25-lecia kapłaństwa odbyła się krótka część artystyczna w wykonaniu Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej oraz złożono życzenia.
W niedzielę p. Ryszard Potorski przeprowadził szkolenie p.t.  Zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy jednostek terenowych. Przedmiotem szkolenia było ukazanie szerokich możliwości korzystania z komputerów i Internetu na polu charytatywnym. W Spotkaniu Delegatów wzięli udział przedstawiciele z: Ignacowa, Krakowa-Loudes, Krakowa-Salawa, Limanowej, Pabianic, Przewozu, Słubic, Sopotu, Trzciela, Warszawy, Witoszyna, Żagania, Żmigrodu i Żywca.

Kilka ważniejszych punktów ze sprawozdania:

Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:
Stowarzyszenie posiada następujące jednostki terenowe w:
Bydgoszczy, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Ignacowie, Kościanie, Krakowie (dwie jednostki), Limanowej, Pabianicach, Przewozie, Rabce, Skwierzynie, Słubicach, Sopocie, Tczewie, Trzcielu, Warszawie, Witoszynie, Wrocławiu, Żmigrodzie, Żywcu.

Jednostki rozliczające się samodzielnie:
Bydgoszcz, Gniezno, Ignaców, Kościan, Kraków (dwie jednostki), Limanowa, Przewóz, Rabka, Słubice, Sopot, Warszawa, Witoszyn, Wrocławiu,  Żywiec.

Pozostałe jednostki ujmowane są w rozliczeniu Zarządu.

Uzyskane przychody łącznie z wszystkich jednostek AIC Polska
W roku bilansowym 2012 Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo uzyskało przychody w wysokości  168.877,90 zł
Składki członków brutto określone statutem 5.035,85 zł
Przychody finansowe – odsetki bankowe   198,39 zł
Dotacje z budżetu państwa i budżetu gminy na NDPP   3300,00 zł.
Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych   55.912,92 zł.
Pozostałe przychody    104430,74 zł.
 
Poniesione koszty
Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości:  147.967,61 zł.
1% do Jednostek Terenowych przekazano kwotę 37679,80 zł (włącznie z podległymi jednostkami rozliczeniowymi – wspólny NIP). a na wyjazd Edukacyjny młodzieży 7763,07 zł. Koszty finansowe – prowizje 155,00 zł.

Zasady, formy i zakres działalności statutowej
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest organizacją działającą na terenie całego kraju. Jest organizacją posiadającą status OPP.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w roku 2012 objęło opieką osoby ubogie, samotne, niepełnosprawne, starsze, rodziny wielodzietne, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, a także matki samotnie wychowujące dzieci. Osoby te otrzymały wsparcie materialne w postaci paczek żywnościowych lub świątecznych, leków i odzieży, informację o możliwościach uzyskania pomocy, a także wsparcie moralne i duchowe.
W roku 2012 Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo objęło swoją opieką ponad 2800 osób, którym wydano ponad 9.000 paczek, z codziennych posiłków skorzystało ponad 800 osób, a na kolonie, półkolonie wyjechało ponad 500 dzieci. Stowarzyszenie prowadzi w Żaganiu Dom Samotnej Matki, gdzie w 2012 r. mieszkało 10 kobiet, 17 dzieci. Prowadzony jest Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnoprawnych.
Wielu osobom ubogim, niepełnosprawnym, oraz rodzinom wielodzietnym często dysfunkcyjnym pokryto koszty czynszu, energii elektrycznej czy gazu, przygotowano wyprawki szkolne, wykupiono leki i materiały opatrunkowe, załatwiono zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające, drobny sprzęt rehabilitacyjny, pomoc społeczną czy opiekunkę w zależności od potrzeby.
Współpracujemy z Ośrodkami Pomocy Społecznej i z Caritasem. Promujemy wolontariat. Odnotowujemy liczny i aktywny udział wolontariuszy w pracach naszego Stowarzyszenia.
Podsumowanie.
Stowarzyszenie nasze stara się nieść szeroko rozumianą pomoc, nie tylko doraźną, ale też długofalową. W swych poczynaniach kierujemy się zasadą – POMAGAJMY I WSPIERAMY DUCHOWO. Niepokoi nas nie tylko poziom życia ludzi starszych, postępujące ubożenie społeczeństwa, dotykające coraz szerszej grupy ludzi także czynnych zawodowo, ale również niepokojąco niski stan wiedzy i świadomości polskiego społeczeństwa dotyczący realiów „bycia seniorem” w Polsce XXI wieku, zwłaszcza seniorem schorowanym, opuszczonym,  niejednokrotnie cierpiącym, zarówno fizycznie jak i psychicznie.
Przedstawione przez nas sprawozdanie nie wyczerpuje naszych pomysłów na niesienie pomocy wszystkim tym – który jej oczekują. Staramy się w swej działalności elastycznie dostosowywać się do potrzeb naszych  podopiecznych tak, aby w pełni wykorzystując swój potencjał zaoferować im najszerszą możliwą do zrealizowania formę wsparcia. Naszym zadaniem jest pobudzenie społecznej aktywności środowisk zagrożonych patologicznym czy też społecznym bezrobociem oraz poprawą bytu w sensie materialnym i społecznym jednostek oraz środowisk zagrożonych marginalizacją ze względu na postępujący proces ubóstwa. Staramy się udoskonalać nasze działania i szukamy alternatywnych dróg pomocy wszystkim, którzy takiej pomocy potrzebują. I chociaż w swej działalności głównie niesiemy pomoc ludziom starszym, staramy się, aby każdy, kto o taką pomoc się zgłosi, bez względu na wiek, po prostu ją uzyskał.
Największe słowa uznania i podziękowania Zarząd Stowarzyszenia składa naszym Członkom Stowarzyszenia, ks. Proboszczom oraz Siostrom Miłosierdzia którzy ofiarnie wspierają nasze akcje charytatywne Wielkie Bóg zapłać składamy sponsorom i darczyńcom za wspaniałą 
i owocną współpracę na rzecz naszych podopiecznych.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.