Przejdź do treści

Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
za rok 2016 (01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.)

Sprawozdanie obejmuje dane Zarządu Głównego i wchodzących w skład stowarzyszenia jednostek terenowych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe.

1. Nazwa, siedziba i adres organizacji:

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 4, 31-058 Kraków.
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest wpisane do Rejestru Przedsiębiorców, wszelkie dochody przeznacza na działalność statutową.
Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo jest organizacją działającą na terenie całego kraju. Jest organizacją posiadającą status OPP.

2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych:

Stowarzyszenie posiada następujące jednostki terenowe w:
 Bydgoszczy, Gnieźnie, Ignacowie, Iłowej, Kościanie, Krakowie (dwie jednostki), Limanowej, Pabianicach, Rabce, Skwierzynie, Słubicach, Sopocie, Trzcielu, Warszawie, Witoszynie, Wrocławiu, Żaganiu, Żmigrodzie, Żywcu. ( 20 jednostek)

Jednostki rozliczające się samodzielnie:
Bydgoszcz, Gniezno, Ignaców, Iłowa, Kościan, Kraków (dwie jednostki), Limanowa, Rabka, Słubice, Sopot, Warszawa, Witoszyn, Wrocław, Żywiec.

Pozostałe jednostki ujmowane są w rozliczeniu Zarządu.

3. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

Stowarzyszenie prowadzi działalność według PKD 91 33 Z.

4. Sąd prowadzący rejestr organizacji:

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 7.

5. Członkowie i władze Stowarzyszenia:

Na dzień 31 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie liczyło 298 członków zwyczajnych. 
W 2016 r. Zarząd stowarzyszenia odbył 4 posiedzenia.

6. Zarząd:
Irena Mitura – Prezes
Ryszard Potorski – Wiceprezes
Agnieszka Siekierżycka – Sekretarz
Maria Bielecka – Skarbnik
Teresa Krauze – Członek Zarządu
Wojciech Pyka – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Władysława Feduszczak –Przewodnicząca
Maria Knapik – członek komisji
Jolanta Kopczyńska – członek komisji
Moderatorem stowarzyszenia jest ks. Jerzy Górny CM

7. Cele statutowe organizacji.

Celem Stowarzyszenia jest świadczenie miłosierdzia realizowanego w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka oraz działalności pożytku publicznego określonego 
w Statucie, w tym działalność humanitarna i charytatywna w sferze zadań określonych w Statucie świadczona w duchu poszanowania ludzkiej godności bez względu na światopogląd, rasę, narodowość. Pogłębianie życia religijnego swoich członków i ścisłe powiązanie działalności charytatywnej z tradycją św. Wincentego a Paulo oraz poznawanie zagadnień społecznych i socjalnych, a także kształtowanie odpowiedniej formacji swoich członków.

8. Zasady, formy i zakres realizacji działalności statutowej.

Członkowie Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem oraz założeniami programowymi, na rok 2016 realizowali działalność organizacji m.in. poprzez:

 • Organizowanie szeroko rozumianej działalności charytatywno-opiekuńczej, pomoc społeczną rodzinom, osobom w trudnej sytuacji życiowej, oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
 • Odwiedzanie osób chorych, samotnych i potrzebujących.
 • Prowadzenie jadłodajni dla ubogich, pomoc dla bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.
 • Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych.
 • Pomoc rzeczową i finansową rodzinom wielodzietnym i osobom potrzebującym.
 • Prowadzenie punktów informacyjno-pomocowych (wydawanie odzieży, żywności).
 • Organizowanie kolonii letnich i zimowych.
 • Organizowanie wyjazdów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Pomoc osobom niepełnosprawnym – Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych.
 • Organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych.
 • Przygotowywanie i wydawanie paczek świątecznych.
 • Organizowanie Dnia Chorego, Dnia Seniora.
 • Odwiedziny podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej i szpitalach.
 • Opieka nad matkami w trudnej sytuacji życiowej (Pełnomocnik Zarządu prowadzi Dom Samotnej Matki w Żaganiu).

9. Dla realizacji celów i zadań, Stowarzyszenie współdziałało i podejmowało współpracę w szczególności:

Z terenowymi jednostkami Stowarzyszenia w zakresie koordynacji działań charytatywnych i wspierania ich w wypełnianiu zadań.
Z innymi kościelnymi organizacjami charytatywnymi, w szczególności „Caritas Polska”
Z organami administracji publicznej.
Z kapłanami i siostrami zakonnymi (zwłaszcza z kapłanami ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy i Siostrami Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo).

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – ŚRODOWISKOWA STOWARZYSZENIA REALIZOWANA PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE

Główną płaszczyzną działań naszego Stowarzyszenia było prowadzenie działalności socjalno – pomocowej na rzecz osób ubogich, starszych wiekiem, samotnych, niepełnosprawnych 
i bezdomnych, będących w niedostatku, chorobie i często w sytuacji kryzysowej. Udzielano także pomocy rodzinom wielodzietnym i dysfunkcyjnym. Osobom, które najbardziej potrzebowały naszej pomocy, ponieważ są to osoby chore i niewychodzące z domów udzielano wsparcia moralnego, duchowego i materialnego. Odwiedzano naszych podopiecznych w ich domach. Udzielano również pomocy finansowej w zakupach art. spożywczych, środków czystości, realizowano wykup leków, załatwiano wizyty lekarzy specjalistów.

W wielu jednostkach terenowych prowadzone były Wincentyńskie Punkty Informacyjno – Pomocowe, w których wydawane były paczki żywnościowe oraz odzież. Artykuły żywnościowe pozyskiwaliśmy z Banku Żywności w ramach programu POPZ 2014-2020 
z Agencji Rynku Rolnego oraz od indywidualnych darczyńców w ramach akcji świątecznych przy parafiach i w niektórych sklepach.

Do Punktów Informacyjno-Pomocowych przychodziły także osoby potrzebujące wszelkich informacji w sprawach socjalnych oraz porad prawnych i pomocy psychologa. Ponadto członkowie stowarzyszenia odwiedzali naszych podopiecznych w szpitalach i Domach Pomocy Społecznej, pomagali w załatwianiu formalności związanych z wyjazdem do sanatorium lub pobytem w Hospicjum. Towarzyszyli podczas wizyt u lekarzy. Niejednokrotnie organizowali pochówek i uczestniczyli we mszach pogrzebowych swoich podopiecznych. Organizowano spotkania świąteczne – wigilie i spotkania wielkanocne, wydawano paczki świąteczne i okolicznościowe (Mikołajki). Organizowano kolonie letnie dla dzieci i młodzieży, wyjazdy dla seniorów, prowadzono świetlice dla dzieci, jadłodajnie i Kluby Seniora.

1. W Iłowej stowarzyszenie zajmowało się:

 • wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego dla ludzi chorych (wózki inwalidzkie, balkoniki, kule, materace, poduszki rehabilitacyjne, krzesła) – dla 26 osób;
 • wydano pościel, koszule, kołdry, prześcieradła, obrusy, odzież – dla 107 osób;
 • wypożyczono książki z biblioteki parafialnej – dla 34 osób;
 • dokonano rozliczeń podatkowych PIT za 2015r. – dla 110 osób;
 • wydano paczki z okazji Świąt Bożego Narodzenia – dla 100 osób;
 • przygotowano spotkanie wigilijne – dla 206 osób;
 • odwiedzono osoby samotne i chore w środowisku iłowskim – 22 osoby.

W czerwcu 2016 r. Stowarzyszenia aktywnie uczestniczyło w organizacji festynu parafialnego, który jest bardzo aktywną formą integrowania środowiska. Prezesem J.T. w Iłowej jest p. Władysława Feduszczak, opiekunem ks. Tadeusz Lubiatowski.

2. W Rabce jadłodajnia dla ubogich wydawała codziennie jeden posiłek gorący oraz kanapki i ciepły napój dla 70 osób. Odwiedzano w domach osoby samotne i chore, prowadzona była Róża Żywego Różańca dla chorych w domach, także dwa razy w miesiącu wydawano dary rzeczowe, zorganizowano wigilię i spotkanie wielkanocne. Prezesem J.T jest p. Wojciech Pyka, opiekunką jest s. Zofia Dłubacz.

3. W Trzcielu udzielono wsparcia finansowego na leczenie, rehabilitację, realizację recept oraz zakup żywności dla 13 osób. Dofinansowano dla 2 uczniów wycieczkę do Warszawy na zakończenie roku szkolnego. Zorganizowano wyjazd dla 50 osób starszych, samotnych i chorych do sanktuarium 
w Rokitnie. Zorganizowano wigilię dla 70 osób. Organizowano kiermasze świąteczne, zbiórki żywności z czego 90 rodzin otrzymało paczki żywnościowe. Rozdano odzież, wypożyczano sprzęt rehabilitacyjny. Z akcji „Serduszko” ponad 30 dzieci otrzymało paczki świąteczne. Wykonano adaptację kuchni na toaletę dla samotnej starszej osoby. Zorganizowano Regionalne Spotkanie Jednostek Terenowych, na które przybyło 7 delegacji oraz ks. Moderator Jerzy Górny i P. Prezes Irena Mitura. Prezesem J.T. w Trzcielu jest p. Ewa Fułat, opiekunem ks. Marek Bednarek.

4. W Skwierzynie wydawano posiłki dla 20 osób dziennie, przygotowano i wydano 199 paczek z artykułami spożywczymi. Odwiedzano podopiecznych w domach, realizowano recepty, dofinansowano rachunki za gaz, energię, zakupiono odzież i żywność, organizowano spotkania świąteczne i okolicznościowe. Opieką objęto 114 osób samotnych, chorych 
i starszych. 25 rodzin wielodzietnych, 21 matek samotnie wychowujących dzieci. Prezesem J.T. w Skwierzynie jest p. Stanisława Ulatowska, opiekunem ks. Kazimierz Małżeński

5. W Ignacowie Stowarzyszenie zorganizowało półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży 
z wyjazdem do Zakopanego, dofinansowało rehabilitację dla 4 osób, zorganizowało akcję „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, mikołajki dla dzieci, podjęło współpracę z Bankiem Żywności w Siedlcach obejmując pomocą żywnościową 110 osób potrzebujących. Prezesem J.T. w Ignacowie jest p. Halina Przedlacka, opiekunem ks. Edward Staszczyszyn.

6. W Warszawie objęto opieką 321 osób w tym 265 osoby starsze, chore, niepełnosprawne, 36 osób samotnych i niewychodzące z domu, 20 rodzin z dziećmi. Stowarzyszenie prowadzi Wincentyński Punkt Informacyjno-Pomocowy. W każdy czwartek wydawane były paczki żywnościowe. W roku sprawozdawczym wydano do września (od września przeprowadzany jest generalny remont pomieszczeń magazynowych stowarzyszenia) 20 ton żywności pozyskanej z Banku Żywności SOS w Warszawie w ramach programu POPZ 2014-2020. W lipcu dofinansowano wyjazd dla 15-ściorga dzieci na kolonie letnie zorganizowane przez Caritas AW.

Stowarzyszenie zorganizowało w lipcu własne kolonie letnie w Kasinie Wielkiej koło Rabki. Kolonie były współfinansowane z Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – dzielnica śródmieście. Również w lipcu 26 osób starszych i niepełnosprawnych wyjechało do Brańszczyka na turnus rehabilitacyjno-wypoczynkowy. Stowarzyszenie sfinansowało transport i pokryło część pobytu podopiecznym.

W okresie świąt Wielkanocy i Bożego Narodzenia przygotowano i rozdano 260 paczek żywnościowych. W Wielką Sobotę zaniesiono ,,święconkę” do 32 osób chorych i samotnych niewychodzących z domu. Dla 105 osób samotnych i bezdomnych zorganizowano spotkanie wigilijne.

Drugim zakresem działalności jest Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych ,,Promyk Jesieni” dotowany przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Ośrodek działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 14.00. Celem działalności Ośrodka jest poszerzenie wiedzy oraz sprawności intelektualnej i fizycznej członków.

W Ośrodku odbywają się zajęcia edukacyjne: prelekcje, pogadanki i wykłady prelegentów rożnych dziedzin naukowych, zajęcia ruchowo-rekreacyjne, oraz warsztaty plastyczne, rękodzieła artystycznego, kulinarne. Wyjazdy na wycieczki po Polsce, po Warszawie 
i okolicach Warszawy, spotkania integracyjne. Wystawy prac podopiecznych, wyjścia kulturalne do Muzeów, Kina, Filharmonii Narodowej czy Teatru.

W pracę stowarzyszenia zostali zaangażowani członkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze, czyli młodzież z najbliższych szkół średnich i studenci w liczbie 30 osób. Osoby te roznosiły paczki, nawiązywały bezpośredni kontakt z podopiecznymi stowarzyszenia, uczestniczyły 
w przygotowaniu spotkania wigilijnego, dystrybucji darów rzeczowych. Chorzy odwiedzani byli w swoich mieszkaniach, roznoszono im prasę katolicką, pomagano w zakupach, sprzątaniu, drobnych reperacjach sprzętów AGD. Pomagano finansowo w zakresie realizacji recept, opłat świadczeń za media. Udzielano celowych zapomóg. Prezesem J.T. w Warszawie jest p. Małgorzata Nowak-Wyrzykowska, opiekunem ks. Edward Batko i S. Katarzyna Biarda.

7. W Słubicach udzielano pomocy żywnościowej – rozprowadzono prawie 19,5 tony żywności, rozprowadzano jabłka i marchew z programu Embargo. Z tej formy pomocy skorzystało prawie 300 osób. Doraźnie udzielano wsparcia dla zgłaszających się osób potrzebujących wsparcia. Festyn Dobroczynny – podczas festynu zorganizowano loterię fantową i zbiórkę publiczną na wypoczynek dzieci z ubogich rodzin. Zbiórka i wydawanie odzieży – we wtorki 
w godzinach od 10.00 do 12.00 prowadzono punkt zbiórki i wydawania odzieży, przeprowadzono remont magazynu, który wyposażono w nowe regały. Odwiedzano chorych i niepełnosprawnych w ich domach. Pomoc bezdomnym – zaopatrywano ich w żywność, odzież, leki. W ciągu roku pomagaliśmy ok. 20 osobom pozbawionym dachu nad głową. Zorganizowano spotkania dla chorych i niepełnosprawnych po Mszy św. na rozpoczęcie rekolekcji adwentowych. Uczestniczyło w nim 40 osób.
Akcja „Serdeczna Paczka” polegała na tym, iż rodziny z parafii przygotowały 75 paczek 
z okazji świąt Bożego Narodzenia dla dzieci z ubogich rodzin. Prezesem J.T. w Słubicach jest p. Ryszard Potorski, opiekunem ks. Tomasz Partyka.

8. W Sopocie udzielano pomocy zgłaszającym się osobom bezdomnym i bezrobotnym, szczególną troską objęto rodziny wielodzietne, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze, chore, opuszczone i samotne, pomoc podopiecznym udzielana była w razie zgłoszonej potrzeby. Nie prowadzono żadnej akcji systematycznie. Starano się jednak pomagać każdej osobie, proszącej o pomoc. W okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy wydano 82 paczki żywnościowe. Dla osób starszych, samotnych zorganizowano spotkanie opłatkowe, rozpoczęte Mszą św. Uczestniczyli w tym spotkaniu księża, była to okazja do rozmów 
i lepszego poznania. Dla 13-ciorga dzieci opłacono obiady w szkole. Prezesem J.T. w Sopocie jest p. Andrzej Bratek, opiekunem ks. Jerzy Berdychowski.

9. W Krakowie Jednostka Terenowa Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo przy parafii p.w. Błogosławionej Anieli Salawy realizowała recepty dla chorych, udzielała zapomogi pieniężne, zakupiła artykuły żywnościowe dla biednych, sporządziła i przekazała paczki świąteczne. W minionym okresie członkowie jednostki odwiedzali chorych i samotnych w Domach Opieki, mieszkaniach i szpitalach. Prezesem J.T. jest p. Urszula Ludwikowska, opiekunem ks. Aleksander Bandura.

10. W Witoszynie zorganizowano wyjazd dla 49 dzieci do Zielonej Góry z okazji Mikołajek. Przygotowano i przekazanie 69 paczek żywnościowych. 161 osób otrzymało paczki świąteczne. Wydano odzież i obuwie – 7 osobom. Wypożyczano sprzęt medyczny (łóżka specjalistyczne, balkoniki, kule) – 13 osób. Dofinansowano organizację Dnia Dziecka. 
W imprezie wzięło udział 100 osób. Prezesem J.T. w Witoszynie jest p. Jadwiga Zołotucha, opiekunem ks. Bogdan Konarzewski.

11. W Kościanie opieką objętych było 170 osób. Codziennie wydawane były kanapki, chleb, bułki. Po ten rodzaj pomocy przychodzi codziennie ok. 40 osób, w 2016 roku łącznie wydano ubogim około 320 paczek. Odbywały się odwiedziny podopiecznych w ich domach, zakup leków i odzieży. Prezesem J.T. w Kościanie jest p. M. Tylińska-Grzelak, opiekunami ks. Paweł Skrzypczak
i S. Róża Handzewniak.

12. We Wrocławiu objęto opieką 33 osoby. 3 osoby samotne i chore, objęto opieką w domu. Wydano 75 paczek świątecznych. 11 razy zakupiono żywność, 2 razy wykupiono recepty, 
4 razy opłacono media, przez cały rok szkolny sfinansowano jednemu dziecku dojazd do szkoły. Dwukrotnie zakupiono odzież dla dzieci. Dofinansowano wycieczkę szkolną, udzielono pomocy finansowej dziewczynce chorej na raka, zakupiono 4 wyprawki szkolne dla dzieci. Poza tym przeprowadzano wywiady środowiskowe, utrzymywany jest stały kontakt 
z podopiecznymi. Prezesem J.T. we Wrocławiu jest p. Anna Badowska, opiekunem ks. Mariusz Bradło.

13. W Krakowie, w J.T. przy parafii NMP z Lourdes realizowano program w ramach Zadania Publicznego Urzędu Miasta Kraków we współpracy z MOPS. Stowarzyszenie organizuje działalność Ośrodka Wsparcia – Klub Seniora oraz prowadzi świetlicę Świat Młodzieży. Stowarzyszenie współpracuje ze szkołami podstawowymi na terenie parafii oraz 
z przedszkolem „Iskierka”. W roku sprawozdawczym odbywały się spotkania okolicznościowe młodzieży z seniorami w ramach integracji międzypokoleniowej. Przeprowadzono zbiórki żywności na rzecz osób ubogich, rozdano paczki z artykułami żywnościowymi. Odbyły się spotkania z okazji świąt (Wigilia, Wielkanoc). Prezesem J.T. w Krakowie jest p. Barbara Dudek, opiekunem ks. Bogdan Markowski, s. Beata Woźniak.

14. W Pabianicach podopiecznych było: 164 osoby, w tym 11 osób samotnych 22 osoby starsze 96 osób chorych i 3 rodziny wielodzietne, 11 rodzin niepełnych, 1 osoba bezdomna,
24 osoby bezrobotne. W roku sprawozdawczym działała świetlica dla dzieci, do której uczęszczało 20 dzieci. 22 osoby chore i samotne odwiedzano w domach. Obiady w szkolnej stołówce co miesiąc opłacono 12 uczniom. Wydano 255 paczek świątecznych i mikołajowych. Dofinansowano wyjazd młodzieży licealnej na spotkanie młodych w Lednicy. W każdą środę działał punkt charytatywny gdzie wydawano odzież. Dofinansowywano zakup leków – 24 osoby. Udzielono pomocy finansowej w postaci realizacji recept i opłaty mediów – 4 osoby. Członkowie stowarzyszenia służą pomocą przy organizacji Dnia Chorych – 11 lutego. 
We współpracy z Caritasem uczestniczy w akcji „Tornister pełen uśmiechów” wyposażając blisko 50 dzieci w plecaki z pełną wyprawką do szkoły. W sierpniu Stowarzyszenie podejmowało posiłkami pielgrzymów do Częstochowy. W grudniu 110 dzieci otrzymało paczki mikołajowe, zorganizowało również poczęstunek i zabawę. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano 220 paczek. Dla chorych niewychodzących z domów 66 paczek rozniosła Młodzież Wincentyńska, są to wolontariusze z pobliskiej szkoły. Zorganizowano także Wigilię dla 70 osób. Pozyskano 11 sponsorów, przeprowadzono wywiady środowiskowe, odwiedzano chorych w domach, uczestniczono w zadaniach zleconych przez ks. Proboszcza. Prezesem J.T. w Pabianicach jest p. Halina Kopka, opiekunem ks. Józef Kapias.

15. W Żaganiu pełnomocnik stowarzyszenia p. Grażyna Kurzeja prowadzi Dom Samotnej Matki. W placówce schronienie znalazły samotne matki z dziećmi, kobiety z przemocy 
w rodzinie oraz rodziny bezdomne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Oprócz schronienia osoby te otrzymały pomoc prawną – w postaci pisania wniosków, kompletowania dokumentów zwłaszcza wynikających z kodeksu rodzinnego, przeprowadzono liczne pogadanki na temat problemu alkoholowego w rodzinie, zachowania higieny osobistej oraz sprawowania właściwej opieki nad dziećmi. Dzieciom udzielano korepetycji, rodzicom pomagano w szukaniu pracy. Wszystkie potrzeby, które wymagała rodzina były po rozpoznaniu i omówieniu załatwiane. Praca z każdą rodziną przebiegała indywidualnie. 
W okresie od 01.01. do 31.12.2016 r. w Domu Samotnej Matki w Żaganiu przebywało 48 osób w tym 15 kobiet i 33 dzieci.

16. W Żmigrodzie objęto opieką i udzielono pomocy 160 osobom. Zorganizowano spotkanie wigilijne, wydawano paczki żywnościowe i świąteczne, odwiedzano chorych, realizowano recepty na leki. Prezesem J.T. w Żmigrodzie jest p. Wioletta Timmermans, opiekunem ks. Roman Paszczuk, 
s. Stefania Halwa.

17. W Żywcu stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez odwiedzanie chorych w ich domach, wsparcie finansowe potrzebujących podopiecznych. Prezesem J.T. w Żywcu jest p. Irena Skorochoda, opiekunką s. Krystyna Śmiech.

18. Okres trwania działalności organizacji – Nieokreślony.

19. Zagrożenia dla organizacji. Nie są nam znane istotne nieprawidłowości i okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

20. Przyjęte zasady rachunkowości.

Księgi rachunkowe są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dn. 23.09.1994 r. tekst jednolity Dz. U. nr 76 poz. 694 z 2002 r. z póź. zmianami i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15,11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych spółek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137 poz. 1539 z 2001 r.) przez księgową, p. Alicję Wilk z Kancelarii Doradztwa Podatkowego AFB Andrzej Bazarnik. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

21. Uzyskane przychody Zarządu Głównego oraz 5 Jednostek Terenowych rozliczanych przez Zarząd.

Przychody w wysokości – 268.204,64 zł.
Składki członków brutto określone statutem – 2.550 zł.
Przychody finansowe – odsetki bankowe – 6.98 zł.
Dotacje z budżetu państwa i budżetu gminy na NDPP – 1500 zl.
Wpłaty z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – 146.182,07 zł.
Pozostałe przychody – 117.965,59 zł.

22. Poniesione koszty
Stowarzyszenie poniosło koszty w wysokości – 42.313.60 zł.
1% do Jednostek Terenowych przekazano kwotę (włącznie z podległymi jednostkami rozliczeniowymi – wspólny NIP). – 27.188,13 zł.
a na wyjazd Edukacyjny młodzieży – 0 zł.
Zużycie materiałów i energii – 2.765,21 zł.
Usługi obce – 4.448,18 zł.
Opłaty Bankowe – 479 zł.
Delegacje Zarządu Głównego – 7.433,08 zł.

23. Dane o liczbie osób zatrudnionych.

Stowarzyszenie nie zwierało umów o pracę i nie zatrudniało członków zarządu z racji pełnionej funkcji, nie udzielało im wynagrodzeń, nagród, premii, pożyczek pieniężnych ani innych świadczeń.

24. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.

Stowarzyszenie Miłosierdzia posiada środki pieniężne na rachunkach bankowych w Banku PEKAO BP oraz w kasie w wysokości: 133.608,87 zł. w kasie 126,54 zł.

25. Akcje, obligacje, nieruchomości.

Stowarzyszenie Miłosierdzia nie nabywało żadnych akcji, obligacji ani udziałów w spółkach prawa handlowego. Nie nabywało również żadnych nieruchomości ani środków trwałych.

26. Aktywa obrotowe i zobowiązania – Darowizny otrzymano w wysokości 4357 zł.

27. Zadania zlecone i zamówienia publiczne – Nie było.

28. Rozliczenia podatkowe.

Stowarzyszenie nie jest płatnikiem podatku dochodowego – na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 
i 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stowarzyszenie jest zwolnione 
z podatku dochodowego.

W okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie nie otrzymało żadnej darowizny od osoby prawnej, która przekraczałaby kwotę 15 000,00 zł, ani suma wszystkich darowizn od tej samej osoby prawnej nie przekroczyła w ciągu roku 2016 kwoty 35.000,00 zł.

Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo było organizatorem, współorganizatorem lub uczestnikiem spotkań, pielgrzymek i wycieczek:

 • Wielkopostnych Rekolekcji Rodziny Wincentyńskiej w Świętej Wodzie (kwiecień).
 • Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia w Krzeszowicach (czerwiec).
 • Dni Formacji Wincentyńskiej w Krzeszowicach (lipiec).
 • Dni Modlitw Rodziny Wincentyńskiej w Częstochowie (wrzesień).
 • Zjazd Regionalnych Jednostek Terenowych w Trzcielu (listopad).

VI. Zdarzenia o skutkach prawnych w związku z działalnością stowarzyszenia w 2016 roku to:

1. Integracyjny Piknik Tradycji dofinansowany w wysokości 1.500 zł. z Urzędu Miasta 
i Gminy Krzeszowice, którego beneficjentami było 75 osób skupionych wokół grupy Supporto. Piknik odbył się w Nowej Górze na „Ranczu Artemidy” 10 września 2016 r.

2. Działania socjalno-pomocowe polegające na wsparciu usamodzielniania osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej w środowisku lokalnym „Dziś Niepełnosprawni – z „Promykiem Jesieni” Znacznie Sprawniejsi i Pogodni” we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy.

3. Wincentyńskie Kolonie Letnie w Kasinie Wielkiej k. Rabki we współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich.

Każda z dotacji została osobno i pozytywnie rozliczona przez właściwy dla dotacji Urząd.

Podsumowanie

Święty Wincenty mówi: „Kiedy miłosierdzie zamieszka w jakiejś duszy, zawładnie nią siłą swej potęgi. Nie zazna ona spokoju; ono będzie jak ogień, który wciąż płonie. Miłosierdzie nie pozostaje bezczynne, przymusza do działania, aby innym ułatwić zbawienie i przynosić im pocieszenie”.

Nasze Stowarzyszenie powstało 400 lat temu a my wędrujemy dalej tą ścieżką, którą wyznaczył nasz Założyciel. Trzeba, byśmy się wzajemnie pytali: Jak widzimy przyszłość Stowarzyszenia, aby nadal być znakiem nadziei dla naszych braci i sióstr. W myśl tego czujemy potrzebę odczytywania na nowo naszych zadań na odcinku służby ubogim. Podejmujemy wysiłki, aby każda nasza Jednostka Terenowa stawała się wspólnotą ludzi wrażliwych na los tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Poszukujemy coraz to nowych form dla naszych działań statutowych. Staramy się, aby świadczone przez nas miłosierdzie wypływało z serca, uzewnętrzniając się w konkretnych formach pomocy duchowej i materialnej.

W 2016 r. Stowarzyszenie pomogło w różnoraki sposób ponad dwu tysiącom osób. Wpatrując się w życie i posługę naszego patrona św. Wincentego a Paulo, pragniemy abyśmy byli zawsze oddani naszym wincentyńskim przedsięwzięciom i chcieli się wciąż formować i rozwijać duchowo, aby lepiej służyć ludziom potrzebującym wsparcia. Mamy pragnienie, abyśmy jako wolontariusze byli wiarygodni i dawali świadectwo chrześcijańskiego życia.

Zarząd Stowarzyszenia składa słowa uznania i podziękowania Członkom naszych Jednostek Terenowych, księżom Proboszczom oraz Siostrom Miłosierdzia, którzy z oddaniem wspierają wszelkie akcje dobroczynne, sponsorom i darczyńcom za wspaniałą i owocną współpracę na rzecz naszych podopiecznych. Za nieoceniony wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia naszemu Księdzu Moderatorowi Jerzemu Górnemu CM składamy wielkie Bóg zapłać.

 • Prezes Zarządu: Irena Mitura
 • Wiceprezes: Ryszard Potorski
 • Skarbnik: Maria Bielecka
 • Sekretarz: Agnieszka Siekierżycka
 • Członek Zarządu: Teresa Krauze
 • Członek Zarządu: Wojciech Pyka
Korzystając z tej witryny, zgadzasz się zaakceptować naszą Politykę Prywatności i Politykę Cookies.